Algemene voorwaarden


DISCLAIMER

Automobiel Limburg houdt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, van welke aard dan ook.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

verkoper : de verkoper van de algemene voorwaarden (Automobiel Limburg),

koper: de wederpartij van Automobiel Limburg,

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Automobiel Limburg en koper .

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

1. Offerten en prijsopgaven blijven gedurende 7 dagen nadat zij zijn gedaan van kracht en komen daarna, bij gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen.

2. Levertijden en – eventuele – reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen.

3. Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de koopovereenkomst zoals in lid 1 omschreven en het tijdstip van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van verschuldigde belastingen en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, verhoging van brandstofprijzen etc., behoudt verkoper zich het recht voor om dit prijsverschil aan koper door te berekenen.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van verkopers aanbod.

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Ook indien het voertuig al op naam geregistreerd staat.

ARTIKEL 6: BETALING

1. De uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting van koper tot betaling van de koopsom aan verkoper is een brengschuld.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient de volledige koopsom aan verkoper te zijn voldaan voordat de levering plaatsvindt.

3. Indien koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is koper door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Koper is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert aan verkoper een vertragingsrente over de geheel of gedeeltelijk onbetaalde koopsom ad 1,5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van koper om de gehele hoofdsom, vermeerderd met eerdergenoemde rente, aan verkoper te voldoen.

4. Indien en zodra koper in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan verkoper te vergoeden alle mogelijke kosten die verkoper zowel in als buiten rechten moet maken in verband met de invordering van de koopsom. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 15% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.

ARTIKEL 7: VERKOOP EN INRUIL

1. Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende auto en koper in afwachting van de levering van de gekochte auto de in te ruilen auto blijft gebruiken, wordt de in te ruilen auto eerst eigendom van de verkoper nadat de levering en feitelijke overdracht van die auto heeft plaatsgevonden. Tijdens het voortgezet gebruik van de in te ruilen auto door koper tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en het moment van levering van de in te ruilen auto aan verkoper zijn alle kosten verband houdend met en alle schade aan de te ruilen auto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van koper.

ARTIKEL 8 garantie

1. De koper heeft geen aanspraak op garantie op de door de verkoper geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 9: ONTBINDING, OPZEGGING

1. Indien en zodra koper in verzuim is op grond van artikel 6 lid 3 heeft verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan koper te ontbinden ten gevolge waarvan voor koper de verplichting ontstaat aan verkoper te vergoeden alle kosten, waaronder begrepen de door verkoper geleden schade, de in artikel 6 lid 3 genoemde rente en de door verkoper gederfde winst, veroorzaakt doordat koper toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

2. Indien en zodra de koopovereenkomst door verkoper ontbonden wordt omdat koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst tekort schiet is koper aan verkoper een boete verschuldigd ter grootte van 15% van de overeengekomen koopprijs. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid voor verkoper om jegens koper aanspraak te maken op vergoeding van de volledige door verkoper geleden schade, indien deze de genoemde boete overschrijdt.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

voertuigen op naam zetten
afgifte vrijwarings bewijzen
handelaars kentekenplaten